Đóng

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Mã sản phẩm: DB04

Hệ hoá chất Acramin PUD làm cho hàng denim trông giống như da.

16/05/2022