Thuốc nhuộm - Quang sắc

Tn Chu

Reactive Print

Reactive Print

Synocron RD: Màu in hoạt tính

Acid dyes

Acid dyes

Synoset; Synoacid

Quang sắc cho polyester

Quang sắc cho polyester

Quang sắc ánh xanh: Tanawhite ERB Quang sắc ánh đỏ: Tanawhite ER 330% Quang sắc ánh trung tính: Tanawhite PET

Quang sắc cho cotton, visco, polyamide

Quang sắc cho cotton, visco, polyamide

Quang sắc ánh xanh: Blankophor Ultra White, Blankophor BA 267%, Syno White 4BK Quang sắc ánh trung tính: Blankophor BRU 225%

Vat Dyes

Vat Dyes

Thuốc nhuộm VAT – Synothren

Luminous Disperse Dyes

Luminous Disperse Dyes

Màu phân tán lumious Papilion F

Disperse Dyes

Disperse Dyes

Disperse Dyes: Synolon

Reactive dyes

Reactive dyes

Synozol CP, CB: Thuốc Nhuộm hoạt tính cho qui trình liên tục Synozol HF, HB: Thuốc nhuộm hoạt tính cho qui trình gián đoạn.